Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Jakością i Zarządzania Środowiskowego

Celem „Firmy Haller” S.A. w Katowicach jest oferowanie nowoczesnych, niezawodnych oraz zgodnych z wymaganiami technicznymi wyrobów i usług, stanowiących dalszą rekomendację w realizacji kolejnych zadań i inwestycji.

Realizacja Polityki ma zapewnić i gwarantować Klientom, że „Firma Haller” S.A. jest dostawcą usług, wyrobów i rozwiązań na najwyższym poziomie jakościowym, obejmując zakresem swojej aktywności gospodarczej zarówno rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie dążymy do minimalizacji negatywnych wpływów na środowisko związanych
z realizowanymi procesami w ramach działalności Firmy Haller S.A.

Polityka realizowana jest głównie poprzez:

-          elastyczne dostosowanie działań organizacji zarówno do trendów rynkowych, jak
i wymagań Klienta,

-          wdrażanie innowacji technologicznych i organizacyjnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych,

-          systematyczne podnoszenie świadomości jakościowej i proekologicznej personelu,

-          staranny dobór dostawców i podwykonawców,

-          właściwą gospodarkę odpadami i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

W naszej pracy kierunek wyznaczają dwie  podstawowe zasady:

-          każdy z nas jest odpowiedzialny za jakość pracy w swoim dziale i na własnym stanowisku, w tym za poszanowanie środowiska,

-          działanie kadry kierowniczej i pracowników nastawione jest na zespołową realizację zadań.

Ponadto Firma Haller S.A. zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których się zobowiązała,
w szczególności z zakresu ochrony środowiska.

Traktując Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania  oraz profilaktyki w zakresie ochrony środowiska.

                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Cezary Michał Haller de Hallenburg

Rzetelna Firma