Budowa infrastruktury technicznej w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej dla „Nowej Wsi” w Gminie Lubomia (W TRAKCIE)
Rozbudowa wałów rzeki Wisły i Soły w rejonie miasta i gminy Oświęcim. Zadanie 1 – Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 do km 0+700 w mieście Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Zadanie 2 – Rozbudowa prawego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 1+776 oraz od km 1+974 do km 2+550 na obszarze gminy Oświęcim (obręb Broszkowice) i miasta Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. (W TRAKCIE)
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” – w ramach działania 2.2. „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich” priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 - Teren VIII – Stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” – w ramach działania 2.2. „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich” priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 - Teren I – Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze” – w ramach działania 2.2. „Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich” priorytetu II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 - - Teren V – Zwał byłej KWK Zabrze – hałda „Ruda”
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miasta Jordanów Śląski
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w miejscowości Gromiec woj. małopolskie
Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych przy autostradzie A1
Budowa monolitycznych przepustów drogowych przy autostradzie A1
Budowa odcinka Autostrady A1 od węzła "Sośnica" do węzła "Maciejów"
Budowa kanalizacji deszczowej przy autostradzie A1


Zabezpieczenie osuwiska skarpy nasypu kolejowego toru nr 3 linii Warszawa – Katowice.
Budowa domków jednorodzinnych
Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie woj. Śląskie

Remont osadnika wód dołowych słonych w KWK Ziemowit, Lędziny woj. Śląskie
Budowa składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla – etap II Kwatera Nr III


Remont i modernizacja osadnika wód dołowych Biały Brzeg ZGE Sobieski Jaworzno III w Jaworznie.


Adaptacja części osadnika mułów popłuczkowych w Kaniowie na zbiornik retencyjno – dozujący wód słonych KWK „Silesia”.


Remont koryta cieku Rudawka.


Regulacja rzeki Kłodnicy w Zabrzu.


Modernizacja osadnika wód dołowych JSW SA KWK Borynia.


Remont koryta rzeki Krztyni w Siamoszycach gmina Kroczyce.


Niwelacja i ukształtowanie trenu pomiędzy ulicą Podmiejską a rzeką Szarlejką w Piekarach Śląskich (16ha) - Strefa Aktywności Gospodarczej.


Rekultywacja zakładowego składowiska odpadów Cementowni „Chełm” SA w Chełmie.


Likwidacja zagrożeń związanych z występowaniem zjawisk pożarowych w rejonie hałdy „A” na terenie Huty Pokój oraz przeprowadzenie rekultywacji technicznej i biologicznej w pełnym zakresie.


Likwidacja stanu zapożarowienia nasypu kolejowego Świętochłowicach, jego rozbiórka i odbudowa.


Zabezpieczenie i rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Katowicach.


Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych – Nowy Targ.


Zabezpieczenie wysypiska odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej – Chebziu.


Rekultywacja hałdy hutniczej Zakładów Cynkowych „Silesia” w Świętochłowicach.


Likwidacja 10 szybów kopalnianych wraz z przyległymi budynkami KWK „Saturn”.


Likwidacja obiektów przemysłowych KWK „Barbara” w Katowicach.


Remont obwałowań zbiornika „Troszyn” na długości 5,100 km w Gm. Gąbin i Słubice, pow. Płock


Rewitalizacja stawu w Parku Górnik w Siemianowicach Śląskich

Rzetelna Firma