Wszystkie przedsięwzięcia związane z wykorzystywaniem odpadów przemysłowych realizujemy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach.

 Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
  • budowy nasypów drogowych, autostradowych i kolejowych,
  • budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
  • budowy przepustów rurowych, skrzynkowych oraz podziemnych zbiorników retencyjnych,
  • odbioru i zagospodarowania odpadów górniczych, hutniczych, energetycznych, niebezpiecznych i innych,
  • rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych działalnością przemysłową oraz skażonych chemicznie,
  • budowy, rozbiórki, zabezpieczania i rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych, komunalnych oraz sortowni,
  • likwidacji pożarów powstałych w obrębie zwałowisk odpadów górniczych,
  • budowy, remontów i modernizacji obiektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych, wraz z ich infrastrukturą, takich jak: osadniki, zbiorniki wodne, koryta rzek i potoków, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i kolejowe,
  • robót ziemnych wraz z uzbrojeniem terenu,
  • wyburzeń i rozbiórek obiektów budowlanych.

Rzetelna Firma