W imieniu konsorcjum spółek: N-Energia Spółka o. o. w Gliwicach (spin-off Politechniki Śląskiej), Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen Spółka z o. o. w Gliwicach oraz Firma Haller SA w Katowicach (lidera) mam zaszczyt przedstawić Państwu ofertę współpracy w dziedzinie zastosowań nowatorskich i zoptymalizowanych technologicznie oraz ekonomicznie rozwiązań spełniających najwyższe standardy energetyczne i emisyjne.

Konsorcjum zostało powołane celem wdrażania technologii odzysku ciepła ze spalin oraz ich oczyszczania (ang. ecological waste heat recovery – w skrócie: EWHR), jak również technologii zgazowania paliw alternatywnych w instalacji zintegrowanej z kotłem. Promowane rozwiązania dają podmiotom publicznym możliwość ich zastosowań w ramach procedur zamówień publicznych, implementujących przepisy unijne.

Zalety proponowanych technologii wyrażają się w dwóch ściśle ze sobą powiązanych płaszczyznach – ekonomicznej i środowiskowej.

Szczególnie istotne i atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia są trzy parametry:

- odzysk energii cieplnej ze spalin, skutkujący wzrostem sprawności energetycznej ciepłowni na poziomie do 12 % , co w efekcie oznacza ograniczenie  zakupu paliw (miału węglowego, gazu), a tym samym ograniczenie emisji CO2 oraz opłat z tym związanych, co w efekcie oznacza radykalne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wytwórcę ciepła;

-  koszt zakupu kompletnej instalacji wraz z montażem na terenie odbiorcy (relatywnie małe gabaryty urządzeń) obniża do 50% standardowe wydatki ponoszone przy aplikacji technologii porównywalnych;

- proste zasady funkcjonowania reaktora (będącego samodzielnym urządzeniem) dostawionego do kotła celem zgazowania paliw alternatywnych z udziałem jedynie trzech pierwiastków (tlenu, wodoru i węgla).  

Z punktu widzenia celu nadrzędnego, a więc konieczności dostosowania kotłów energetycznych do standardów emisyjnych w poszanowaniu wymagań ochrony środowiska należy podkreślić, że proponowane rozwiązania prowadzą do ograniczenia emisji SO2 oraz pyłu poniżej poziomu określonego w zaleceniach unijnych,

Promowane rozwiązania jako plon myśli naukowej osób związanych z gliwicką Alma Mater wsparte infrastrukturalnie, dokumentacyjnie i biznesowo przez partnerów Konsorcjum wpisują się w tendencję sukcesywnego ograniczania emisji smogu oraz pośrednio CO2, pozwalając w szczególności ciepłowniom małej i średniej mocy dostosować się do forsowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej praktyk i zaleceń w służbie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Konieczność przeprowadzania audytów energetycznych pod kątem zastosowania w najbliższej perspektywie czasowej właściwym rozwiązań istotnie motywuje rynek do poszukiwania profesjonalnych dostawców technologii.

W załączniku: szczegółowe dane i parametry oferowanych technologii wraz z przykładami konkretnych aplikacji.

Reprezentując Partnerów Konsorcjum wyrażam nadzieję, że kompleksowa oferta z Naszej strony spotka się z Państwa zainteresowaniem i będzie zaczynem do podjęcia efektywnej współpracy.  

Materiały do pobrania:

PREZENTACJA_EWHR_2019_cz1

PREZENTACJA_EWHR_2019_cz2

Instal_zgaz_2019

Referencje i Dyplomy

Kalkulator kosztów

Kwestionariusz