Firma Haller SA jest producentem kruszyw oraz materiałów ulepszających do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, takich jak:

  • mieszanka HALLER,
  • mieszanina MF HALLER,
  • PLF HALLER.

Kruszywa oraz materiały ulepszające produkowane są w oparciu o Aprobatę Techniczną  Nr AT/2008-03-2392 „Materiały i Mieszanka HALLER do zastosowań w budownictwie drogowym” wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

 

Mieszanka HALLER jest materiałem produkowanym na bazie ubocznych produktów spalania węgla oraz kruszyw antropogenicznych, stosowane w budownictwie drogowym, kolejowym i w robotach ziemnych w budownictwie kubaturowym.

 

Podstawowe parametry mieszanki HALLER to:

 

Lp.

Właściwość

Jedn.

Wartość

1

Uziarnienie

mm

0 - 31,5

2

Wskaźnik
różnoziarnistości

> 20

3

Wilgotność optymalna

%

ok. 9

4

Maksymalna gęstość objętościowa
szkieletu gruntowego

Mg/m3

1,800 ± 0,15

5

Wskaźnik nośności

po 4 dobach nasączania

%

> 20

6

Pęcznienie liniowe

%

< 0,5

7

Współczynnik filtracji

m/dobę

> 8

 

Mieszanina MF HALLER jako materiał drobnoziarnisty wykorzystywana jest do doziarniania, jak również do osuszania materiału grubookruchowego, stanowiącego główny budulec poszczególnych warstw nasypów i innych budowli ziemnych.

 

Podstawowe parametry mieszaniny MF HALLER to:

 

Lp.

Właściwość

Jedn.

Wartość

1

Uziarnienie

mm

0 - 6,3

2

Zawartość ziarn < 0,075 mm

%

≤ 10

3

Gęstość nasypowa

Mg/m3

> 1,0

 

PLF HALLER to materiał charakteryzujący się bardzo drobnym uziarnieniem i korzystnymi właściwościami umożliwiającymi stabilizację gruntów rodzimych.

 

Zakres stosowania PLF HALLER jest następujący:

 

1)     osuszanie i ulepszanie właściwości gruntów i kruszyw wg PN-S-02205:1998,

2)     wypełnianie wolnych przestrzeni wg PN-S-02205:1998,

 

Podstawowe parametry spoiwa PLF HALLER to:

 

Lp.

Właściwość

Jedn.

Wartość

1

Uziarnienie

mm

0 – 0,5

2

Zawartość ziarn < 0,075 mm

%

≥ 55

 

Stosowanie Mieszanki HALLER, Mieszaniny MF HALLER oraz PLF HALLER jest całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, co potwierdzają atesty higieniczne, wydane dla tych produktów przez Państwowy Instytut Higieny oraz opinie ekologiczne opracowane przez:

 

- Główny Instytut Górnictwa w Katowicach dla Mieszanki HALLER,

- Energopomiar Sp. z o.o. z Gliwic dla Mieszaniny MF HALLER i PLF-HALLER.

POBIERZ PREZENTACJE PRODUKTU


Kontakt:
Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Anna Pawlak,
kom. +48 600 307 139

Główny Technolog
dr inż. Adrian Ciołczyk
kom. +48 600 075 906

Rzetelna Firma