Odpady, rekultywacje, wyburzenia, roboty inżynieryjne

Firma Haller S.A. posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zagospodarowania (odzysku) odpadów pochodzących z rozbiórek i wyburzeń budynków, odpadów energetycznych, górniczych i innych, a także duże możliwości ich wykorzystania. Obecnie firma posiada decyzje administracyjne umożliwiające odbiór i odzysk w/w odpadów a także dysponuje transportem samochodowym, co pozwala na odbiór każdej ilości odpadów pochodzących z bieżących prac lub zdeponowanych na składowisku.

Cena zagospodarowania 1 Mg odpadu uzależniona jest od jego rodzaju, ilości, formy płatności i uzgadniana jest w drodze odrębnych negocjacji.

Wszystkie przedsięwzięcia związane z wykorzystywaniem odpadów przemysłowych realizujemy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach.

Oferujemy również kompleksowe usługi projektowo - wykonawcze, takie jak:

  • budowa nasypów drogowych, autostradowych i kolejowych,
  • budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
  • budowa przepustów rurowych, skrzynkowych oraz podziemnych zbiorników retencyjnych,
  • odbiór i zagospodarowanie odpadów górniczych, hutniczych, energetycznych, niebezpiecznych i innych,
  • rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością przemysłową oraz skażonych chemicznie,
  • budowa, rozbiórka, zabezpieczenie i rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych, komunalnych oraz sortowni,
  • likwidacja pożarów powstałych w obrębie zwałowisk odpadów górniczych,
  • budowa, remont i modernizacja obiektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych, wraz z ich infrastrukturą, takich jak: osadniki, zbiorniki wodne, koryta rzek i potoków, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i kolejowe,
  • roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu,
  • wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

  W przypadku zainteresowania lub pytań prosimy o kontakt.

  Elżbieta Kawalec kawalec@haller.com.pl

  tel. +48 32 3512 200

  Rzetelna Firma